رنگ خوراکی

رنگ های سنتتیک

رنگ های سنتتیک از طریق واکنش های شیمیایی ساخته می شوند و در مواد غذایی و دارویی مختلف مورد استفاده قرار می گیرند.