اسانس خوراکی - اسانس نوشیدنی

اسانس های خوراکی مناسب جهت تولید انواع نوشیدنی های آماده یا نیمه آماده سرد و گرم

اسانس نوشیدنی سرد و گرم مناسب طعم بخشی و تکمیل عطر و طعم انواع نوشیدنی