رنگ خوراکی

رنگ های طبیعی

رنگ های طبیعی، رنگ هایی هستند که مستقیما از سبزیجات، حشرات یا مواد معدنی به دست می آیند و در مواد غذایی و دارویی مختلف مورد استفاده قرار می گیرند.