اسانس های خوراکی

اسانس خوراکی یا طعم دهنده ماده ایی است که برای محصول طعم و رایحه ایجاد کرده یا باعث تشدید طعم و رایحه محصول میگردد. رایحه مواد غذایی مختلف بیشمار میباشد از این رو رایحه یک ماده غذایی میتواند تغییر کند در حالیکه مزه آن تغییر نکرده باشد. استفاده از اسانس های متفاوت دلیل تفاوت رایحه مواد غذایی مختلف است در حالیکه مزه آن ثابت بوده و تغییری پیدا نکرده است.