رنگ های خوراکی

رنگ های مواد غذایی مختلف نقش مهمی در ایجاد اشتها ایفا می کنند؛ رنگ های مجاز خوراکی به دو دسته رنگ های طبیعی و رنگ های سنتتیک تقسیم میشوند. رنگ های غذایی در حالی که طیف وسیعی از رنگ های گوناگون برای مواد غذایی ایجاد می کنند اما تغییری در طعم محصول مورد نظر ایجاد نخواهند کرد.