رنگ سان ست بلو

سان ست یلو E110
برلیانت بلو E133
کارموزین E122
پنسئو قرمز E124
کینولیین E104
آلوررارد E129