پودر ژلاتین پوست و استخوان

انواع پودر ژلاتین پوست و استخوان دارای گواهی حلال و مجوز مصرف جهت استفاده در محصولات غذایی مختلف:
پودر ژلاتین بلوم ۱۸۰-۱۶۰
پودر ژلاتین بلوم ۲۰۰-۱۸۰
پودر ژلاتین بلوم ۲۲۰-۲۰۰
پودر ژلاتین بلوم ۲۴۰-۲۲۰
پودر ژلاتین بلوم ۲۷۰-۲۵۰