توضیح محصول
طعم دهنده طبیعی زردچوبه

طعم دهنده طبیعی زرد چوبه(الئورزین زردچوبه)