توضیح محصول
رنگ سان ست بلو

سان ست یلو E110
برلیانت بلو E133
کارموزین E122
پنسئو قرمز E124
کینولیین E104
آلوررارد E129

رنگ سان ست بلوکارموزینبرلیانت بلو تولید شده با استفاده از جدیدترین روش های روز دنیا و با به کارگیری مرغوب ترین مواد اولیه موجود آماده استفاده میباشد.